Hükümetten Kıdem Tazminatına Yeni Sistem – Malatya Haber Ajansı

07 Kasım 2013

Bütçe programında 2014’te istihdam, çalışma hayatı, SGK, işsizlik fonu, kıdem tazminatı, asgari ücret gibi belli konularda amaçlar belirlendi.

Buna göre, insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve güvenceli esneklik yaklaşımının benimsendiği bir işgücü piyasası hedeflendi.
İstihdam ve çalışma hayatıyla ilgili 2014 bütçe programındaki program ve hedefler ise şöyle belirlendi:

-Bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi oluşturulacak.

-Alt işverenlik uygulaması, işçi haklarını dikkate alacak şekilde mevzuat çalışmaları tamamlanacak, denetimler etkinleştirilecek.

-İşsizlikle mücadele kapsamında “Ulusal İstihdam Stratejisi” uygulamaya konulacak.

-Genç işsizlik azaltılacak.

-STK’ların ve ilgli toplum kesimlerinin görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecek.

-Ekonomik ve Sosyal Konseyin uyum yasası çıkarılarak, etkili çalışması sağlanacak.

-Mesleki ve teknik eğitim ve yükseköğretim mezunlarının işgücü piyasasındaki durumunun izlenmesine yönelik sistematik ve güncellenebilir bir model tasarlanacak.

-Bölgesel, yerel ve sektörel işgücü dinamikleri dikkate alınarak, başta kadın ve gençler olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkanları geliştirilecek.

-İş gücüne ve istihdama katılımın artırılması amacıyla iş ve aile yaşamını uyumlaştırma politikaları hayata geçecek.

-İstihdamı teşvik düzenlemelerinin sade ve etkin bir yapıya dönüştürülmesi için etki analizi çalışması yapılacak.

-Yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem verilecek

-AB normları çerçevesinde geçici iş ilişkisi uygulamaları yaygınlaştırılacak

-Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği kültürü geliştirilecek, denetim ve teşvik uygulamalarıyla iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum artırılacak ayrıca bu alanda yeterli sayı ve nitelikte uzman personel yetiştirilecek.