Damga Ve Harç Vergilerinde Değişiklik

04 Haziran 2016

Damga Ve Harç Vergilerinde Değişiklik

Maliye Bakanlığı’nın hazırlığını yaptığı damga ile harç vergilerinde değişiklik yapan paketle; yurtdışına hizmet veren şirketlere teşvik, bankalara tüketicilere yaptıkları ödemeleri vergiden indirme imkanı, vergi incelemesi sırasında pişmanlık dilekçesi veremeyenlere de pişmanlığın yolunu açacak düzenlemeler geliyor.

Maliye Bakanlığı hazırladığı taslakları ilgili sivil toplum örgütlerine gönderdi. Paketin yakın bir zamanda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Pakette yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

PİŞMANLIĞA KOLAYLIK: Taslağa göre Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesinin birinci fıkrasının 2. bendinde yer alan “herhangi bir” ifadesi kaldırılıyor. Vergi Usul Kanunu’nun “Pişmanlık ve Islah” başlıklı maddesi, bir mükellefin vergi cezası gerektiren hareketlerini önceden kendiliğinden ilgili makamlara haber vererek vergisini cezasız ödemesi olanağını düzenliyor.

Ancak şu andaki uygulamada herhangi vergi dolayısıyla incelemede olan mükellefler bu düzenlemeden diğer vergiler için de yararlanamıyorlardı. Örneğin bir şirkete sadece ve sınırlı olarak KDV hesaplarının incelemesi sırasında mükellefler damga vergisi veya kurumlar vergisi için de pişmanlık beyanında bulunamıyorlar. Maliye bu pişmanlık taleplerini kabul etmiyor ve dolayısıyla pek çok ihtilaf doğuyor.

Yeni düzenlemeye göre artık mükellefler, sadece incelendikleri vergi ile ilgili pişmanlık talebinde bulunamayacaklar, diğer vergiler için pişmanlık talep ederek cezasız ödeme yapabilecekler.

Taslakta ilgili bölüme “Haber verme dilekçesinin incelemenin konusu dışındaki hususları kapsaması şartıyla sınırlı vergi incelemesine başlanması pişmanlık şartlarının ihlali sayılmaz” ifadesi de ekleniyor.

TÜKETİCİYE YAPILAN ÖDEMELER:
Bankalar ve finansman şirketleri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince tüketicilere iade ettikleri ücret, komisyon ve benzeri adlarla tahsil ettikleri tutarlara ilişkin vergileri, iadenin gerçekleştiği dönemde hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilecekler. Bu dönemde indirilemeyen vergiler, sonraki dönem beyannamelerinde indirim konusu yapılabilecek.

NAYLON FATURA DA OLSA TEŞVİK:
Taslağa göre Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesinin onuncu fıkrası kaldırılıyor. Mevcut maddede, vergi kaçıran, naylon fatura düzenleyenlerin veya bu fiile iştirak edenlerin 6 yıl süreyle hiçbir surette vergi teşvik ve desteklerden yararlanamayacağı hükmü bulunuyor.

Taslakla bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılması öngörülüyor. “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlığını taşıyan 359. Madde ise, defter ve kayıtlarında hesap ve muhasebe hilesi yapmayı, defterleri veya belgeleri tahrif etmeyi, sahte veya yanıltıcı belge düzenlemek ya da kullanmayı, defter ve belgeleri ibraz etmemeyi cezalandırıyor.

YURTDIŞINA HİZMET VERENE İNDİRİM:
Yurtdışına hizmet veren işletmelerde çalışan personele ödenen ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden belli şartlarla mahsup imkanı getiriliyor. İşverenler destek personeli hariç bu imkandan yararlanabilecek.

İstihdam ettikleri ve fiilen bu işleri yapan hizmet erbabına ödedikleri ücretler üzerinden hesaplanan vergiden, işverenin bu faaliyetlerden sağladığı hasılatın yüzde 85’inin yurt dışından elde edilmiş olması ve fatura veya benzeri belgenin yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmesi şartıyla yararlanabilecekler.

İşveren her bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yıla ait asgari ücretin aylık brüt tutarı üzerinden hesaplanan vergiyi mahsup edebilecek. Yüzde 85’lik oranı hizmet alanları itibariyle ayrı ayrı veya birlikte yüzde 50’ye kadar indirmeye veya yüzde 100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

GERİYE DÖNÜK DÜZELTME İMKANI: Taslağa göre mükellef ve Maliye Bakanlığı arasında yapılacak peşin fiyat anlaşmaları ile belirlenen yöntemin zamanaşımına uğramamış geçmiş vergilendirme dönemlerine de tatbik edilmesi yolu açılıyor ve pişmanlık ve ıslah hükümlerin de yararlanılarak geçmiş dönem vergilerinin cezasız düzeltilmesi olanağı sağlanıyor.

Bu durumda imzalanan anlaşma söz konusu durumlarda pişmanlık düzenlemelerinde yer alan haber verme dilekçesi yerine geçecek, beyan ve ödeme işlemleri buna göre cezasız olarak yapılabilecek.

YABANCI ŞİRKETLERE KOLAYLIK: Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılmış sayılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergilere vergi zıyai cezası yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

Uzmanlar bu maddenin özellikle yabancı sermayeli şirketleri ve yabancı ortağı ile dışalım veya satımı bulunan şirketleri yakından ilgilendirdiğini belirterek, belgelendirmenin düzenli yapılmış olması şartıyla cezanın yüzde 50 indirimli uygulanmasının transfer fiyatlandırması müessesesi ile uyumlu olduğunu belirtiyorlar.

Anahtar Kelimeler:
, , ,