Turgut Özal’la ilgili bir derin şüphe daha – Malatya Haber Ajansı

14 Ekim 2013

Cumhurbaşkanlığı’nın, Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın bazı arşiv ve bilgisayarlarını ailesine teslim etmediği ortaya çıktı. Köşk’ten Özal’ın bilgisayarlarını istemeye hazırlanan savcılık, Özal’ı hastaneye götüren tıbbi donanımdan yoksun 1970 model ambulansın görev dökümlerini de mercek altına aldı.

AİLESİNE SORULDU

TMK 10. maddeyle görevli Ankara Başsavcı Vekilliği tarafından yürütülen Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a suikast soruşturmasında ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Özal’ın şüpheli ölümünü mercek altına alan Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin, Özal’ın görevdeyken kullandığı kişisel bilgisayarları ve bazı arşiv notlarını incelemek istedi. Savcı Çetin, bunun üzerine kişisel envanter olduğu gerekçesiyle bilgisayar ve arşivleri merhum Özal’ın eşi Semra Özal ile oğlu Ahmet Özal’a sordu.

‘BİZE VERİLMEDİ’ YANITI

Özallar ise Savcı Çetin’e, bilgisayarların ve arşiv notlarının kendilerinde olmadığını söyledi. Özal ailesi gerekçe olarak ise savcılığa, Cumhurbaşkanlığı’nın Özal’a ait envanterleri ısrar edilmesine rağmen teslim etmediğini gösterdi. Özallar’ın ayrıca, Turgut Özal’a ait 3 kişisel bilgisayarın olduğunu ve 1995 yılına kadar envanterlerin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde istendiğini söylediği bildirildi.

DEPODAYSA GÖNDERİN

Sav­cı­lı­ğın ge­liş­meler kar­şı­sın­da bil­gi­sa­yar­la­rın akı­be­ti­ni araş­tır­dı­ğı ak­ta­rıl­dı. So­ruş­tur­ma sav­cı­sı Çe­ti­n’­in Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel Sek­re­ter­li­ği’­ne ya­zı ya­za­rak Mer­hum Öza­l’­a ait en­van­ter­le­rin akı­be­ti­ni so­ra­ca­ğı ve de­po­da sak­lan­ma­sı du­ru­mun­da so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da in­ce­len­me­si için gön­de­ril­me­si­ni is­te­ye­ce­ği bil­di­ril­di.

O AMBULANS ARAŞTIRILIYOR

Turgut Özal’ı hayatını kaybettiği gün hastaneye taşıyan ve tıbbi donanımı olmayan 1970 model ambulansın da Köşk’te ilk kez kullanıldığı belirlendi. Eski model aracın daha önce sağlık hizmetleri açısından kenarda bekletildiğini kaydeden tanıklar, savcıya ambulansın ilk kez Özal’ı hastaneye götürmek için kullanıldığını anlattı.

Tanıkların bu ifadeleri de savcılığı harekete geçirdi. Savcılığın 1970 model ambulansın görev dökümlerini incelemeye aldığı ve Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nden de kayıtları isteyeceği ifade edildi.