‘Yemek Kartı’ Görüşe Açıldı

09 Mart 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
Bakanlığımızca, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yemek kartlarına ilişkin olarak “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.

Sektörle yoğun istişare içinde ve uzun bir hazırlık süreci sonunda hazırlanan Yönetmelik Taslağı, 09/03/2018 tarihi itibarıyla ilgili Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, dernek ve federasyonların görüşüne açılmış olup ayrıca ilgi duyan tüm kesimlerin erişimini sağlamak üzere Bakanlığımız internet sitesine de konulmuştur. Yönetmelik Taslağına, gelen görüşlerin değerlendirilmesi neticesinde nihai şekli verilecektir.

SEKTÖRÜN HUKUKİ ALTYAPISI OLUŞTURULUYOR

Yemek kartı uygulamaları hakkında uzun süredir Bakanlığımıza iletilen çeşitli talepler ve başvurular sonucunda gerçekleştirilmesi öngörülen değişiklik ile düzenleyici kurallarının olmaması nedeniyle sektörde yaşanan problemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yemek kartı ve benzeri uygulamalar ilk defa mevzuatla düzenleniyor. Bu doğrultuda, rekabete dayalı, piyasa dengesi içinde her paydaşın rolünü dikkate alan ve sektörün sağlıklı şekilde işlemesine engel olan temel sorunları ortadan kaldıran bir mevzuat düzenlemesi ortaya çıkıyor.

YEMEK KARTI KURULUŞLARINCA İŞVERENLERE UYGULANAN İSKONTO ORTADAN KALDIRILIYOR

Sektörde yüksek komisyon oranlarının sebebi olarak görülen iskonto uygulamasına son veriliyor.

Yemek kartı kuruluşlarının, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, kendileri veya başka bir teşekkül üzerinden doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir iskonto uygulayamayacakları ve farklı adlar altında menfaat sağlayamayacakları hüküm altına alınıyor. Düzenlemede ayrıca, işverenlerin yemek kartı kuruluşlarından iskonto ya da başka bir menfaat talep edemeyecekleri belirtiliyor.

İskonto uygulamasına son verilmesi ile yemek kartı kuruluşlarının esnaf ve tacirimize uyguladığı yüksek komisyon oranlarının makul bir seviyeye çekilmesi ve yüksek komisyon oranlarının sebep olduğu problemlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

SEKTÖRÜN TEMEL SORUNU OLAN YÜKSEK KOMİSYON ORANLARINA TAVAN SINIR GETİRİLİYOR

Yapılan düzenleme ile yemek kartı kuruluşlarının esnaf ve tacirimize uyguladığı yüksek komisyon oranlarına son vermek amacıyla, bu kuruluşların uygulayacağı komisyon oranına üst sınır getiriliyor.
Buna ek olarak yemek kartı kuruluşlarının esnaf ve tacirimizden komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek ve bakım bedeli ile depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep etmesinin de önüne geçiliyor.
Böylece, esnaf ve tacirimizin yüksek komisyon oranları ve diğer bedeller nedeniyle yaşadığı mali baskı ortadan kaldırılıyor.

ESNAF VE TACİRİMİZE YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE SON VERİLEREK ÖDEME SÜRELERİNE ÜST SINIR GETİRİLİYOR

Esnaf ve tacirimizin yemek kartı kuruluşları karşısında sözleşme koşullarını belirlemede etkili olamadığı ve sözleşmelerde ödeme sürelerinin yemek kartı kuruluşları lehine belirlendiği yönündeki şikâyetlere son vermek amacıyla ödeme süresine üst sınır getiriliyor.

Yemek kartı kuruluşları tarafından esnaf ve tacirimize yapılacak ödemelerin süresinin, fatura tarihinden itibaren otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınıyor. Bu düzenleme ile yemek kartı kuruluşlarının, sunmuş oldukları hizmetler karşılığında esnaf ve tacirimize yapmaları gereken ödemelerin süresini uzatmalarının önüne geçilerek esnaf ve tacirimizin üzerindeki mali yük hafifletiliyor.

YEMEK KARTI KURULUŞLARINA, BAKANLIĞA BİLDİRİMDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLİYOR

Yemek kartı kuruluşlarına, faaliyetlerine başlamadan önce yazılı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilerek bu kuruluşların kamu tarafından bilinir ve takip edilebilir olması sağlanıyor.

SEKTÖR AKTÖRLERİNİN DÜZENLEMELERE UYUM SAĞLAMASI İÇİN SÜRE TANINIYOR

Yönetmelik değişikliğine konulan geçiş maddesi ile değişiklik öncesinde yemek kartı kuruluşları ile işverenler veya esnaf ve tacirimiz arasında düzenlenen sözleşmelerin değişikliğe uygun olmayan hükümlerinin, söz konusu sözleşmelerde belirtilen sürenin sonuna kadar geçerliliğini koruyacağı; ancak, bu sürenin Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yılı aşamayacağı öngörülüyor. Bununla birlikte, sözleşmenin komisyon oranını düzenleyen hükümlerinde, sözleşme süresinin bitiminden önce de değişiklik yapılabilmesine imkân sağlanıyor.

YEMEK KARTI SEKTÖRÜNE DENETİM GELİYOR

Yönetmelik değişikliği ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar hakkında denetim ve idari yaptırım öngörülüyor. Düzenlemeler denetim ve yaptırım mekanizmaları ile desteklenerek, uyum sürecinin hızlandırılması, sektörün dengeli büyüme ve gelişimine katkıda bulunulması, haksız rekabet yaratan hususların engellenerek sektörde şeffaflığın artırılması, adil ve hakkaniyete dayalı bir ticaret anlayışının sağlanması hedefleniyor. 
 

VUSLAT GAZETESİ