Yüksek Yargıya Paralel Neşteri!

02 Temmuz 2016

Yüksek Yargıya Paralel Neşteri!

Yargıtayın daire sayısı 46’dan 24’e (12 ceza ve 12 hukuk dairesi) düşürülürken, Danıştay’ın daire sayısı ise 17’den 10’a düşürülüyor.

Yargıtayın 516 olan üye kadrosu Kanunun yürürlüğe girmesiyle 310’a boşalan her iki üyelik için bir üye seçilmek suretiyle kademeli şekilde nihai olarak 200’e düşürülmektedir.

Danıştayın 195 olan kadro sayısı Kanunun yürürlüğe girmesiyle 116’ya, boşalan her iki üyelik için bir üye seçilmek suretiyle kademeli şekilde nihai olarak 90’a düşürülmektedir.

BİR KEZ SEÇİLEBİLECEK

Yargıtay ve Danıştay üyeliğine Anayasa Mahkemesi üyelerinde olduğu gibi 12 yıllık görev süresi getirilmekte olup bir kişi üyeliğe bir kez seçilebilecektir. Üyelerin belirli aralıklarda değişmesiyle, içtihatların yeni bir bakış açısıyla değerlendirilerek sürekli gelişmesine ve toplumun ihtiyaçlarına daha fazla cevap vermesine, üyelerin sürekli kendilerini yenilemelerine ve geliştirmelerine, yüksek mahkeme üyelerinin bilgi ve tecrübelerini istinaf ve ilk derece yargı mercilerine aktarmalarına imkan sağlanacak.

12 YIL GÖREV YAPACAK

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren beş gün içinde görevi sona eren üyeler arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay ve Danıştay üyesi seçimi yapılacak. Yeniden seçilen üyeler 12 yıl daha görev yapacak

Görev süresi biten üyelerden yeniden seçilemeyenler Anayasanın 139. maddesinde düzenlenen hakimlik ve savcılık teminatı uyarınca Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla sınıf ve derecelerine uygun olarak bölge adliye veya ilk derece mahkemelerine atanacak

İLAVE SÖZLÜ SINAV GETİRİLECEK

Yargı görevini icra edecek adayların mesleğe kabullerinden önce başarı ve liyakat durumlarının bütün yönleriyle değerlendirilmesine ihtiyaç bulunduğundan, hâkim ve savcı adaylarına meslek öncesi eğitim sonunda yazılı sınava ilave olarak sözlü sınav getirilmektedir.

Hakim ve savcılar hakkında kanun yolu incelemesi aşamasında kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
2011 yılında 6217 sayılı Kanunla kaldırılan; Yargıtay tarafından incelenen dosyalarda ilgili hakim ve savcılar hakkında not verilmesine ilişkin uygulama yeniden getirilmektedir. Buna göre  kanun yolu incelemesi yapan istinaf ve temyiz mercileri Kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda ilgili hakim ve savcılar hakkında kanun yolu değerlendirme formu düzenleyecek ve bu formlar hakim ve savcıların terfilerinde dikkate alınacak unsurlardan biri olacak.

MAKUL SÜRELER BELİRLENECEK

Adalet Bakanlığınca soruşturma ve davaların tamamlanması hususunda makul süreler belirlenecektir.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik hem de yargıya olan güveni güçlendirici etkisi nazara alınarak soruşturma ve davaların tamamlanması hususunda makul süreler belirlenmesi hükme bağlanmaktadır. Böylece, soruşturma ve davaların taraflarının yargılamanın ne zaman sonuçlanacağı hususunda bilgi sahibi olacak.

Anahtar Kelimeler:
, , ,